طراحان آینده

این وبلاگ جهت نمابش پروژه های درس مهندسی نرم افزار طراحی شده است.

تضمین کیفیت نرم افزار

SQA شامل این موارد است :

1) روش مدیریت کیفیت

2 ) تکنولوژی موثر مهندسی نرم افزار (متدها و روش ها)

3) مرورهای تکنیکی رسمی که در طول فرایند نرم افزار بکار گرفته می شوند.

4) استراتژی آزمایش چند بخشی 

5) کنترل مستندات نرم افزار و تغییرات انجام شده بر روی آن

6) رویه ای برای اطمینان از انطباق با استاندارد های توسعه ی نرم افزار

7) مکانیزم های اندازه گیری و گزارش

 

هنگامی که یک قلم برمبنای خصوصیات قابل اندازه گیری آن بررسی می شود ، انواع کیفیت قابل شناسایی است . کیفیت طراحی و تطابق محصول نهایی

کیفیت طراحی اشاره به خصوصیاتی دارد که طراحان برای یک قلم مشخص می کنند.

کیفیت تطابق درجه ای است که مشخصات طراحی در ضمن ساخت دنبال می شوند. هر چه درجه تطابق بیشتر باشد کیفیت تطابق بالاتر است.

 

---------------

کنترل کیفیت

---------------

کنترل تغییرمی تواند با کنترل کیفیت، معادل شود. کنترل کیفیت شامل مجموعه ای از بازبینی ها، مرورها، و آزمایشات استفاده شده طی فرایند نرم افزار به منظور اطمینان از انطباق  محصول با نیازهایی است که برای آن تعریف شده است.  کنترل کیفیت شامل حلقه ی فیدبکی به فرایندی است که محصول کاری را ایجاد نموده است.

 

------------------

تضمین کیفیت

---------------

تضمین کیفیت شامل بررسی و ارائه گزارش عملکردهای مدیریتی است . هدف تضمین کیفیت ، فراهم نمودن داده های لازم برای مدیریت به منظور اطلاع از کیفیت محصول ، و بدست آوردن دیدگاه و اعتمادی از تطابق کیفیت محصول با اهداف مورد نظر می باشد .

 

--------------

هزینه کیفیت

--------------

هزینه کیفیت شامل تمام هزینه های صرف شده برای رسیدن به کیفیت با انجام فعالیت های مربوط به کیفیت می باشد. مطالعات هزینه کیفیت به گونه ای هدایت می شوند که مبنایی را برای هزینه جاری کیفیت ایجاد کنند، و راههایی را برای کاهش هزینه کیفیت، و فراهم نمودن مبنایی نرمال برای مقایسه مشخص نمایند . هزینه های کیفیت به هزینه های مربوط به پیشگیری، ارزیابی، و شکست تقسیم می شود .  

به منظور دستیابی به اهداف، کیفیت نرم افزار به این صورت تعریف  می شود: مطابق با نیازهای عملیاتی و کارایی که به صراحت بیان شده اند، استانداردهای توسعه که به صراحت مستند سازی شده اند، و خصوصیات ضمنی که برای تمام نرم افزارهای حرفه ای توسعه داده شده انتظار می روند .

در نرم افزار گروههای متفاوتی مسئولیت تضمین کیفیت نرم افزار را بر عهده دارند، مهندسین نرم افزار، مدیران پروژه، مشتری ها، فروشنده ها افرادی هستند که در گروه SQA  قرار دارند .

گروه SQA به عنوان نمایندگان خانگی مشتری به حساب می آیند .یعنی افرادی که SQA را انجام می دهند باید به نرم افزار از دیدگاه مشتری نگاه کنند .

 

-------------------

فعالیت های SQA  

-------------------

فعالیت گروه SQA، هدایت تیم نرم افزار برای دستیابی به محصول نهایی با کیفیت بالا می باشد .

این فعالیت های شامل : 1) طرحی از SQA را برای پروژه آماده می نمایند . 2) در توسعه توصیف فرایند پروژه نرم افزاری شرکت می کند . 3)  فعالیت های مهندسی نرم افزار را مرور می کند تا تطابق آنها با فرایند تعریف شده نرم افزار بازبینی نماید . 4) محصولات کاری نرم افزاری مشخص شده را بررسی می نماید تا تطابق آنها را با مواردی که به عنوان بخشی از فرایند نرم افزار تعریف شده اند مورد بازبینی قرار دهد . 5) اطمینان می دهد که انحرافات در کار نرم افزار و محصولات کاری مستند شوند و بر طبق روش مستند شده ای اداره گردند . 6) هر عدم تطابق را ثبت نموده و به مدیر ارشد گزارش می دهد .

هدف اولیه مرورهای  تکنیکی رسمی (FTR)، یافتن خطاها قبل از انتقال به فعالیت دیگر مهندسی نرم افزار یا تحویل به مشتری می باشد .

 

-------------

اهداف FTR  

-------------

 1) کشف خطاها در عملکرد، منطق، یا پیاده سازی، برای هر نمایش نرم افزار

2) بازبینی بر آورده ساختن نیازهای نرم افزار در حال مرور

3) اطمینان از اینکه این نرم افزار بر طبق استانداردهای از پیش تعریف شده نمایش داده شده است.

4) بدست آوردن نرم افزاری که به شکل یکنواختی توسعه یافته است.

 ) ایجاد پروژه ای با قابلیت مدیریت بالاتر.

 

-------------------

قالب جلسه مرور

-------------------

علیرغم قالب انتخاب شده برای  FTR، هر جلسه مرور باید محدویت های زیر را رعایت کند:

         معمولا بین سه تا پنج نفر باید در جلسه حضور داشته باشند.

         آماده سازی قبلی باید انجام شود اما باید نیاز با بیش از دو ساعت کار برای هر فرد داشته باشد.

         مدت جلسه مرور باید کمتر از دوساعت باشد.

با این محدویت ها، واضح است که FTR بریک بخش کوچک از کل نرم افزار تاکید دارد.

 

-----------

طرح SQA

-----------

طرح SQA راهی را برای ایجاد تضمین کیفیت نرم افزار فراهم می کند . این طرح که توسط گروه SQA توسعه داده شده است، الگویی را برای فعالیت های  SQA ارائه می دهد که برای هر پروژه نرم افزار بکر گرفته می شود.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 (SW-CMM) معرفی مدل بلوغ قابلیت برای شرکت های نرم افزاری

----------------------------------------------------------------------- 

 

شرکت های نرم افزاری برای اثبات کیفیت و قابلیت های خود نیاز به ارایه برخی شواهد و مدارک دارند. مدل بلوغ ظرفیت برای ارزشیابی فرایندهای نرم افزاری شرکت ها به کار می رود. می توان گفت که این استاندارد معتبرترین مدرک در سطح جهانی برای اثبات قابلیت های یک شرکت برای دریافت و انجام پروژهای نرم افزاری می باشد . SW-CMM در حقیقت مدلی است برای تعیین میزان بلوغ فرایندهای یک شرکت نرم افزاری و تعیین فعالیت های کلیدهای مورد نیاز برای افزایش میزان ظرفیت و کیفیت این فرایندها . این استاندارد توسط موسسه مهندسی نرم افزار (SEI) تدوین شده است .  موسسه مهندسی نرم افزار یکی از مراکز برتر تحقیق و توسعه در آمریکا می باشد که با حمایت وزارت دفاع این کشور با بودجه فدرال و تحت پوشش بهبود فرایند های شرکت های نرم افزاری دانشگاه کارنه گی مه لون فعالیت می نماید. هدف اصلی SW-CMM بهبود فرایندهای شرکت های نرم افزاری و ارتقای فرایندهای ابداعی و سامان نیافته به فرایندهای جا افتاده و سامان یافته است . SW-CMM یک استاندارد سطح مند است . این استاندارد فرایند های مورد استفاده در شرکت های نرم افزاری را در یک نظام پنج سطحی قرار می دهد . با ارتقای شرکت به سطوح بالاتر، پیش بینی پذیری، کارایی و کنترل فرایندهای  نرم افزاری شرکت بهبود می یابد .

 

---------------------------------------

سطوح بلوغ شرکت های نرم افزاری

---------------------------------------

سطوح بلوغ شرکت های نرم افزاری SW-CMM عبارتند از :

1. سطح ابتدایی: شرکت های نرم افزاری که در این سطح تشخیص داده می شوند دارای فرایندهای نرم افزاری ابداعی و در برخی موارد سامان نیافته می باشند. تعداد کمی از فرایندهای این شرکت ها از قبل تعریف و مدون شده است.

2. سطح مدیریت شده: در این سطح فرایندهای پایه برنامه ریزی و مدیریت هزینه، زمانبدی و کار کرد پروژه ها وجود دارد. در صورت موفقیت آمیزبودن فرایندها، می توان آن ها را برای پروژه های دیگر نیز به کار برد .

3. سطح تعریف شده: فرایندهای مدیریتی و مهندسی نرم افزار در شرکت های مورد ارزیابی، مستند، استاندارد و یکپارچه است. در پروژه های مختلف شرکت های مذکور، از نسخه تایید شده و استاندارد فرایندها برای توسعه و نگهداری نرم افزار استفاده می شود.

4. سطح مدیریت شده کمی: کیفیت فرایندهای نرم افزاری و محصولات به صورت تفصیلی اندازه گیری می شود. فرایندها و محصولات نرم افزاری در این شرکت ها به صورت کمی تعریف و کنترل می شوند.

5. سطح بهبود مستمر: در این شرکت ها بهبود مستمر فرایندها توسط باز خوردهای کمی از فرایندها و عرضه ایده های نو و راهنما انجام می گیرد.   

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط الهام راسخ  |